Investera i att skapa goda relationer i arbetsgrupper

Preventiva hälsoeffekter av socialt stöd på jobbet

Idag rapporterar GP.se att stressrelaterad ohälsa är ett ökande problem också bland mycket ung arbetskraft (GP 13 maj). Kristina Glise på Institutet för Stressmedicin i Göteborg efterlyser större engagemang från arbetsgivare när det gäller att ta itu med problemet och understryker vikten av att arbetsmiljö och arbetsuppgifter anpassas. Att stress kan leda till en mängd allvarliga hälsoproblem och sjukdomstillstånd är förstås ingenting nytt. Kopplingen mellan stress och exempelvis typ 2-diabetes är belagd sedan länge. Nyligen visade forskare i Israel att socialt stöd på arbetet är en skyddande faktor när det gäller utvecklandet av diabetes. Studien är publicerad i Journal of Occupational Health Psychology och baseras på hälsoundersökningar av drygt 5800 huvudsakligen friska personer. Efter att ha kontrollerat för faktorer som exempelvis ålder, aktivitetsnivå och BMI (Body Mass Index) fann man att de deltagare i studien som upplevde sig ha ett gott/stort socialt stöd på arbetet löpte 22 procents lägre risk för diabetes. Studien pekar också på att såväl för stor som för liten arbetsbörda kan öka risken för att utveckla diabetes.

Råd till chefen:

  • Se till att du har en korrekt bild av hur din medarbetare upplever sin arbetssituation (ställ frågor om upplevelse av krav, kontroll och stöd)
  • Överarbetade och stressade medarbetare bör naturligtvis erbjudas avlastning, men säkerställ också att de uppgifter du ger upplevs som tillräckligt stimulerande.
  • Investera i att skapa goda relationer i arbetsgruppen. Mycket talar för att dina medarbetare då kommer att må och prestera bättre.

Referens

Sharon Toker, Arie Shirom, Samuel Melamed, Galit Armon. Work characteristics as predictors of diabetes incidence among apparently healthy employees. Journal of Occupational Health Psychology, 2012; 17 (3): 259