Grupp och ledarskap när det är som vackrast

Idag tog svenska skidlandslaget ytterligare två OS-medaljer i herrarnas 15 km, klassisk stil. Johan Olsson och Daniel Richardsson tog silver, respektive brons. En oerhörd prestation! Det är välkänt att både Olsson och Richardsson har haft en svår uppladdning inför OS – med skador, sjukdom och andra mycket olyckliga omständigheter. Mot den bakgrunden blir resultatet än mer imponerande. Det känns inte alltför långsökt att dra slutsatsen att detta är idrottsprestationer som möjliggörs till stor del av goda gruppfenomen och gott ledarskap.

Förbundskaptenen Rikard Grip tycks vara en ledare som hämtad ur en handbok om transformativt ledarskap. Huruvida han själv identifierar sig med begreppet vet jag inte, men han är ett inspirerande exempel på en god ledare som fokuserar på precis rätt saker. I samband med svårigheter har hans goda värderingar blivit synliga i media. Rikard Grip ägnar sitt liv åt idrotten, men när svåra livshändelser träder in då är han snabb med att betona hur sekundär idrotten är. Och det är klart – det är ju faktiskt bara ett jobb…

Grip har själv beskrivit basen i sitt ledarskap som engagemang och understryker att man med sitt eget engagemang smittar andra. Vidare har sagt att hans stora utmaning är att få alla att känna sig betydelsefulla.

Idag när silvermedaljören Olsson intervjuades av TV 3 sken skidlandslagets värderingar igenom igen:

”Är nästan gladare för Dannes brons än mitt silver. Han betyder så mycket för laget.”

Vackert.

Inbjudan till frukostmöte den 29 november

BeTe och Thiringer Organisationspsykologi bjuder in till frukostmöte. Susanne Bergh Thorén och Åsa Thiringer, båda leg psykologer med mångårig erfarenhet av arbetslivsfrågor, presenterar Grupputveckling och chefscoachning hand i hand. Kom och lyssna, diskutera och mingla med oss och andra som är intresserade av ledarskapets psykologi. Vi bjuder på kaffe och frukostmacka. Begränsat antal platser. Anmäl dig med ett mejl till info@bete.nu

Fredagen den 29/11 kl. 8-9 på Hotell Novotel Göteborg

Frukosten står serverad kl. 7.45

Grupputveckling – lite hur och en hel massa varför

Grupputveckling som en del av ett transformativt ledarskap. Varför ska du som chef satsa på grupputveckling? Vilka kan vinsterna vara? Vad säger forskningen om ledarskap och grupputveckling? Råd och inspiration till dig som vill utveckla din arbetsgrupp.

Grupputveckling och chefscoachning hand i hand

Coachning för att öka utväxlingen av grupputvecklingen. Hur bidrar chefscoachning till utveckling av din arbetsgrupp, ditt ledarskap och verksamhetens måluppfyllelse? Om hur coachning kan stödja dig som chef att skapa rätt förutsättningar för din arbetsgrupp att må bra, motiveras och skapa resultat.

För inbjudan i pdf klicka här!

Rollkonflikt – en viktig, men förbisedd, faktor vid arbetsrelaterad stress

  • Hur ofta behöver du göra saker på arbetet som du tycker skulle göras på ett annat sätt?
  • Hur ofta tilldelas du arbetsuppgifter som du inte har tillräckliga verktyg eller resurser för att kunna lösa?
  • Hur ofta får du motstridiga krav från flera olika personer i din arbetsvardag?

Medarbetare som frekvent upplever ovan beskrivna svårigheter på arbetet befinner sig i en situation som inom psykologin kallas rollkonflikt. I Journal of Occupational and Environmental Medicine publicerades nyligen en norsk studie som visade att rollkonflikt var en av de största riskfaktorerna för arbetsrelaterad stress. Detta bör vara relevant och intressant information för alla chefer som driver förändringsarbete eftersom oklarheter kring roller är en förväntad, men olycklig, konsekvens vid organisationsförändring.

Många organisationer tappar tempo i sitt förändringsarbete när det är dags att klargöra hur den förändrade situationen påverkar roller, arbetsuppgifter och beteenden. Ofta får arbetsgrupper en ny organisation presenterad på pappret, men blir lämnade att själva lösa vem som ska göra vad och hur i den nya organisationen.  Det är som om beteendeförändringen förväntas ske av sig självt. Det olyckliga för organisationen är att många medarbetare fortsätter göra som de alltid har gjort och – i värsta fall – arbetar på ett vis som inte stödjer den nya organisationen. Den norska studien visar nu att svårigheter att hitta sin roll och rätt arbetssätt, eller oklarheter kring vilka beteenden som förväntas, också orsakar onödig stress för individen, vilket kan ge negativa effekter för såväl individens hälsa som för produktiviteten.

Investera i att skapa goda relationer i arbetsgrupper

Preventiva hälsoeffekter av socialt stöd på jobbet

Idag rapporterar GP.se att stressrelaterad ohälsa är ett ökande problem också bland mycket ung arbetskraft (GP 13 maj). Kristina Glise på Institutet för Stressmedicin i Göteborg efterlyser större engagemang från arbetsgivare när det gäller att ta itu med problemet och understryker vikten av att arbetsmiljö och arbetsuppgifter anpassas. Att stress kan leda till en mängd allvarliga hälsoproblem och sjukdomstillstånd är förstås ingenting nytt. Kopplingen mellan stress och exempelvis typ 2-diabetes är belagd sedan länge. Nyligen visade forskare i Israel att socialt stöd på arbetet är en skyddande faktor när det gäller utvecklandet av diabetes. Studien är publicerad i Journal of Occupational Health Psychology och baseras på hälsoundersökningar av drygt 5800 huvudsakligen friska personer. Efter att ha kontrollerat för faktorer som exempelvis ålder, aktivitetsnivå och BMI (Body Mass Index) fann man att de deltagare i studien som upplevde sig ha ett gott/stort socialt stöd på arbetet löpte 22 procents lägre risk för diabetes. Studien pekar också på att såväl för stor som för liten arbetsbörda kan öka risken för att utveckla diabetes.

Råd till chefen:

  • Se till att du har en korrekt bild av hur din medarbetare upplever sin arbetssituation (ställ frågor om upplevelse av krav, kontroll och stöd)
  • Överarbetade och stressade medarbetare bör naturligtvis erbjudas avlastning, men säkerställ också att de uppgifter du ger upplevs som tillräckligt stimulerande.
  • Investera i att skapa goda relationer i arbetsgruppen. Mycket talar för att dina medarbetare då kommer att må och prestera bättre.

Referens

Sharon Toker, Arie Shirom, Samuel Melamed, Galit Armon. Work characteristics as predictors of diabetes incidence among apparently healthy employees. Journal of Occupational Health Psychology, 2012; 17 (3): 259

Pressen ökar på arbetsgivare

Flera dagstidningar har rapporterat om att två chefer nu åtalas för att inte ha tagit sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen i samband med att en medarbetare upplevt sig mobbad på sin arbetsplats och sedan tagit sitt liv. Arbetsplatskonflikter och mobbning ska inte likställas, men kränkningar och olämpligt beteende kan vara en konsekvens av olösta konfliktsituationer. Att arbetsplatskonflikter kan ge mycket allvarliga konsekvenser för individer, arbetsgrupper och samhället är ingenting nytt. Se exempelvis Karolinska Institutets Folkhälsoakademis rapport från 2011 där kopplingen mellan depression och arbetsplatskonflikter tydligt framträder. Såväl nationella som internationella studier har också påvisat samband mellan långtidssjukskrivning och samarbetsproblem på arbetsplatser. Vad som är nytt är dock att pressen på arbetsgivaren att hantera sådana här problem har ökat och vi som arbetar med arbetsmiljöfrågor kan inte nog understryka vikten av att ta tag i problemen snabbt.