Rollkonflikt – en viktig, men förbisedd, faktor vid arbetsrelaterad stress

  • Hur ofta behöver du göra saker på arbetet som du tycker skulle göras på ett annat sätt?
  • Hur ofta tilldelas du arbetsuppgifter som du inte har tillräckliga verktyg eller resurser för att kunna lösa?
  • Hur ofta får du motstridiga krav från flera olika personer i din arbetsvardag?

Medarbetare som frekvent upplever ovan beskrivna svårigheter på arbetet befinner sig i en situation som inom psykologin kallas rollkonflikt. I Journal of Occupational and Environmental Medicine publicerades nyligen en norsk studie som visade att rollkonflikt var en av de största riskfaktorerna för arbetsrelaterad stress. Detta bör vara relevant och intressant information för alla chefer som driver förändringsarbete eftersom oklarheter kring roller är en förväntad, men olycklig, konsekvens vid organisationsförändring.

Många organisationer tappar tempo i sitt förändringsarbete när det är dags att klargöra hur den förändrade situationen påverkar roller, arbetsuppgifter och beteenden. Ofta får arbetsgrupper en ny organisation presenterad på pappret, men blir lämnade att själva lösa vem som ska göra vad och hur i den nya organisationen.  Det är som om beteendeförändringen förväntas ske av sig självt. Det olyckliga för organisationen är att många medarbetare fortsätter göra som de alltid har gjort och – i värsta fall – arbetar på ett vis som inte stödjer den nya organisationen. Den norska studien visar nu att svårigheter att hitta sin roll och rätt arbetssätt, eller oklarheter kring vilka beteenden som förväntas, också orsakar onödig stress för individen, vilket kan ge negativa effekter för såväl individens hälsa som för produktiviteten.